Leveringsvoorwaarden

OVERMACHT
1.Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2.Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zicht niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen
RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingedien en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de door ons geleverde zaken op enige wijze worden behandeld, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden (her)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard in overeenstemming met wettelijke voorschriften of algemeen geldende gebruiken/normen, of indien het geleverde aan een derde werd doorverkocht, vervalt ieder recht tot reclame.
5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
6. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waar op de reclame is afgewikkeld.
7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
KWALITEIT EN TOLERANTIES
Wij garanderen dat de door ons geleverde zaken en werkzaamheden zullen voldoen aan de normale kwaliteitseisen. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in maten, hoeveelheden of kwaliteit, kunnen nimmer aanleiding tot reclame zijn.
EIGENDOMMEN VAN DE WEDERPARTIJ
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan ons zijn toevertrouwd, zullen wij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven bij ons voor haar risico, dat de wederpartij dus zelf dient te verzekeren.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder
Ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar.
2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
3. Tot zekerheid voor correctie betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen, wij bovendien bezitloos pandrecht-door het ontstaan der vordering op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
RETENTIE
Wij zijn te allen tijde gerechtigd enig goed dat wij onder enigerlei titel van de wederpartij onder ons houden, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al wat zij ons verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien wij ons genoodzaakt zien ons retentierecht uit te oefenen, zijn wij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief de opslagkosten.
BETALING
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.
4. In geval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding kosten schaden en interesten.
RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van recht-en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
TOEPASSELIJK RECHT

1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.
GESCHILLEN
1.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3.In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
KLACHTEN
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoek ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen ten tijde van het leggen van de vloer zoals: een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voorzover deze is aangebracht; extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van temperatuur, dan wel blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimte; constructiefouten in het perceel. De ondernemer is niet aansprakelijk voor herintredend en optrekkend (bouw) vocht. De ondernemer is tevens niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuring, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden. Evenmin is de ondernemer niet aansprakelijk voor het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw. Vloerkleden kunnen pas na een paar maanden op de vloer worden gelegd. Na het leggen van de parketvloer dient u voldoende te ventileren en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50% à 65% te houden!